Diagnoza i testy psychologiczne

Diagnoza psychologiczna jest procedurą mającą na celu stworzenie opisu całej osobowości osoby badanej i jej działań oraz wszystkich czynników etiologicznych ją kształtujących. Ma ona obrazować funkcjonalne i historyczne zależności elementów struktury osobowości. Diagnoza obejmuje opis trudności w obszarze zaspokajania własnych potrzeb, realizowania ról społecznych, dyskomfortu psychicznego, z jakimi pacjent zgłasza się do psychologa, tworzony w celu wyjaśnienia ich pochodzenia poprzez określenie tych procesów psychicznych, które uległy zakłóceniu. Podczas tej procedury wykorzystywane są metody diagnostyczne w postaci testów i kwestionariuszy psychologicznych. Nadrzędnym celem diagnozy psychologicznej jest stworzenie planu intencjonalnej i zaplanowanej interwencji zmierzającej do pojawienia się u osoby badanej pożądanych zmian.

W naszej praktyce standardowo diagnoza psychologiczna składa się z trzech spotkań z psychologiem. Podczas dwóch pierwszych przy użyciu narzędzi diagnostycznych podejmowana jest próba opisu oraz wyjaśnienia przyczyn występowania zgłaszanych przez osobę badaną trudności. Następnie po opracowaniu wyników jest ona zapraszana na ostatnie spotkanie, podczas którego otrzymuje informacje zwrotne dotyczące uzyskanego rezultatu. To właśnie wówczas dużo uwagi poświęcane jest na omówienie zaleceń dalszego postępowania mającego pomóc badanemu w radzeniu sobie ze spotykającymi go wyzwaniami.

Udział w diagnozie psychologicznej pozwala osobie badanej na lepsze zrozumienie przyczyn doświadczanych trudności oraz na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej potrzebnych jej interwencji. Zdecydowanie zwiększa ona także wiedzę osoby badanej o posiadanych przez nią zasobach i możliwościach wykorzystania ich do radzenia sobie.